امروز :

حوزه فعالیت صندوق


حوزه فعاليت صندوق

محدوده فعاليت صندوق قرض الحسنه شاهد، نقاطي است كه بنياد شهيد و امور ايثارگران در سطح کل کشور داراي مراكز و دفتر بوده و خدمات به خانواده هاي معظم شاهد و ايثارگران ارائه مي نماید. مدت فعاليت صندوق از تاريخ تأسيس براي مدت نامحدود و ساختمان اصلي آن به نشاني: تهران خيابان طالقاني، بین خیابان ولیعصر و خیابان حافظ، روبروي ساختمان بنياد شهيد و امور ايثارگران، كوچه خوشبختي پلاک 6 مي باشد.