نام و نام خانوادگی سمت
محمود تبریزی رئیس هیئت مدیره مدیرکل تسهیلات رفاهی بنیاد شهید
جعفر علی اکبری عضو هیئت مدیره مدیرعامل موسسه اندوخته شاهد
حسن مصلحی عضو هیئت مدیره مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات بنیادشهید
اسلام کریمی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مدیرعامل صندوق قرض الحسنه شاهد
سیدمحمدمهدی موسوی عضو هیئت مدیره مدیرکل امورمالی و ذیحسابی بنیاد شهید