کمیته ریسک


کمیته ریسک

کمیته ریسک، بخش مهمی از چارچوب مدیریت ریسک و راهبری شرکتی را تشکیل می­دهد. هدف کمیته کمک همه جانبه به مدیریت برای دستیابی به اهداف هماهنگ یا برنامه استراتژیک شرکت است. این کمیته مناسب ­بودن چارچوب مدیریت ریسک گروه را ارزیابی و کنترل نموده و نتایج را به هیات­مدیره گزارش می­کند.


ارتباط با ما