امروز :

هیأت امناء صندوقنام و نام خانوادگی سمت
حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن کاویانی راد رئیس هیئت امناء معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید
سیدمنصور میرمرادی عضو هیئت امناء معاون توسعه و مدیریت و منابع بنیاد شهید
مهدی ایزدی قهفرخی عضو هیئت امناء معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید
محمدتقی شریعتی عضو هیئت امناء
محمود پاکدل عضو هیئت امناء معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید