جزئیات خبر

برگزاری جلسه مناقصه سیستم شبکه فناوری ساختمان جدید صندوق شاهد

عصر یکشنبه مورخ ۱۲ آبانماه جلسه باز گشایی پاکت های حاوی اسناد مناقصه مربوط به اجرای عملیات زیر ساخت فناوری اطلاعات در ساختمان جدید اداری صندوق قرض الحسنه شاهد با رعایت تشریفات قانونی در دفتر مرکزی برگزار گردید.

جلسه مناقصه سیستم شبکه فناوری ساختمان جدید صندوق شاهد با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و اعضای کمیته برگزاری مناقصه روز یکشنبه مورخ 12 آبان ماه سال جاری برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی صندوق قرض الحسنه شاهد پیرو برگزاری مناقصه دو مرحله ای مربوط به اجرای زیرساخت سیستم شبکه فناوری در ساختمان جدید اداری، پاکت های الف و ب مناقصه گران با حضور اعضای هیئت مدیره و اعضای کمیته برگزاری مناقصه بازگشایی گردید. وفق مقررات پس از بررسی مدارک و مستندات مناقصه گران توسط کمیته فنی و بازرگانی در موعد مقرر نسبت به بازگشایی پاکت ج با دعوت از مناقصه گران اقدام خواهد شد.